Algemene Leden Vergadering Woensdag 9 december

30-11-2015  | 

Agenda Algemene Leden Vergadering
N.H.C. De IJssel

Datum: woensdag 9 december 2015
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Goedkeuring notulen 45eALV van 12 november 2014

4. Bestuurssamenstelling
Statutair aan de beurt van aftreden is Willem Schut. Hij is terstond herkiesbaar.

5. Presentatie Tuchtcommissie

6. Financieel overzicht en vaststelling

7. Verslag kascommissie en decharge bestuur

8. Begroting en voorstel contributie 2016-2017

9. Benoeming kascommissie

10. Wijziging Huishoudelijk Reglement *

11. Rondvraag

12. Sluiting*Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement art. 21 art. 22
21. Indien de factuur voor de jaarlijkse contributie op1 februari van het lopende seizoen niet is voldaan volgt directe schorsing van het lid. De schorsing kan opgeheven worden door betaling van het verschuldigde bedrag. Het lid wordt van deze beslissing schriftelijk op de hoogte gebracht via het bij De IJssel bekende woon -en mailadres. Leden die niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing de contributie etc. betalen kunnen door het bestuur uit het lidmaatschap ontzet worden. Het bestuur is verplicht de KNHB van deze beslissing op de hoogte te stellen. De verplichting tot betaling blijft bestaan.
22. Indien op 1 maart van het lopende seizoen nog sprake is van een betalingsachterstand wordt de openstaande post overgedragen aan een incassobureau, inclusief eventuele sancties. De kosten voor de procedure, evenals de administratiekosten, komen voor rekening van het lid c.q. het voormalige lid.