Nieuwsafbeelding

Agenda Algemene Ledenvergadering NHC De IJssel

8-12-2016  | 
Agenda Algemene Ledenvergadering NHC De IJssel
 
Plaats:    Clubhuis Jeu de Boules
Datum:    maandag 12 december 2016
Tijd:         20.00 uur
 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Goedkeuring van notulen van de ALV van 9 december 2015
 4. Bestuurssamenstelling. Statutair aan de beurt van aftreden zijn Jolande Verweij en Rene Tobé. Zij zijn terstond herkiesbaar.
 5. Stand van zaken opvolging aantal bestuursleden i.v.m. aftreden in 2017.
 6. Financieel overzicht en vaststelling
 7. Verslag kascommissie en decharge bestuur
 8. Begroting en voorstel contributie voor seizoen 2017/2018 en seizoen 2018/2019
 9. Benoeming kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting