Status van de velden

3-9-2011  | 

Zoals jullie weten zijn onze beide velden (veld 1 en veld 2) in de afgelopen periode gekeurd. De actuele status is dat beide velden zijn afgekeurd, maar dat alle zaken die NIET tot vervanging van de velden leiden zijn gerepareerd. De komende week wordt een herkeuring uitgevoerd. Omdat sommige zaken alleen kunnen worden opgelost door het hele veld te vervangen, en dat voor de korte periode tot de verhuizing naar Kleine Vink (2-3 seizoenen) door de gemeente onwenselijk wordt geacht, wordt door de KNHB dispensatie gegeven voor het gebruik ervan.

 

Het bestuur heeft zich tot het uiterste ingezet om tot een structurele verbetering te komen en de gemeente gevraagd toelichting te komen geven in onze ALV op 12 september. Helaas bleek dat niet mogelijk. Voor wat betreft de gemeente Zuidplas is de eindsituatie neergelegd in de bijgevoegde brief aan de ALV.

 

Op basis van de eerdere communicatie heeft het bestuur zich genoodzaakt gevoeld de aanvullend gemaakte afspraken aan de gemeente Zuidplas te bevestigen:

 

Geachte heer Houtman,

 

Vriendelijk dank voor de door u namens het college van Burgemeester en Wethouders verzonden brief betreffende de accommodatie die door NHC de IJssel gebruikt wordt, kenmerk U11.007209.

 

Wij hebben de inhoud hiervan besproken in onze bestuursvergadering op 2011-08-29 en daarbij geconstateerd dat:

Ø   NHC de IJssel een accommodatie huurt van de gemeente Zuidplas, deze accommodatie bestaat uit 2 volledige hockeyvelden, deze hockeyvelden beide zijn afgekeurd. De gemeente ervaart in deze een inspanningsverplichting terwijl, ondanks de geleverde inspanning, het resultaat niet geleverd wordt.

Ø   Zoals reeds eerder aangegeven NHC de IJssel wordt gedupeerd doordat het daardoor niet mogelijk is de door haar, in kwaliteit en kwantiteit, aangeboden hockeydiensten aan de inwoners van de gemeente Zuidplas te leveren.

 

Bovendien hebben wij geconstateerd dat de door NHC de IJssel in diverse mail gevraagde verantwoordelijkheidsstelling niet, of niet expliciet, door de gemeente Zuidplas wordt aanvaard. Derhalve zien wij noodzaak hierbij te bevestigen dat:

·          de gemeente Zuidplas verantwoording neemt voor de gevolgen van het verdere gebruik van de velden, zowel op medisch, sociaal als maatschappelijk vlak;

·          de gemeente Zuidplas verantwoording aflegt aan de Algemene Leden Vergadering (‘ALV’) van NHC de IJssel en de KNHB over de staat en de conditionering van beide velden;

·          de gemeente Zuidplas aan de ALV en de KNHB rapporteert over aan haar bekende klachten, blessures, verwondingen en incidenten ontstaan bij het gebruik van beide velden. NHC de IJssel zal alle gerelateerde incidenten wekelijks aan de gemeente Zuidplas melden inclusief gegevens over de gedupeerden;

·          de gemeente Zuidplas NHC de IJssel toestemming verleent om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om (herhaling van) blessures (en de afwikkeling daarvan) te voorkomen. Hierbij wordt gedacht aan het huren van velden bij omliggende verenigingen, het inrichten van een permanente artsenpost op trainings- en speeldagen, een voorschotprocedure voor te maken medische kosten voor onze leden, overstapregeling leden naar omliggende verenigingen. De gemeente Zuidplas vergoedt alle kosten van deze maatregelen. NHC de IJssl zal alle getroffen maatregelen en de te verwachten kosten wekelijks rapporteren aan de gemeente Zuidplas en de KNHB.

 

Onze ALV is op maandag 12 september 2011. Helaas is de gemeente niet in staat de ontstane situatie in de ALV toe te lichten.  Ter voorbereiding van de ALV worden zowel de brief als de reactie op onze website gepubliceerd.

 

Deze tekst wordt vandaag per e-mail en per post aan u toegezonden.

 

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

 

Gerard